Skip to content

Algemene voorwaarden

Hieronder lees je de algemene voorwaarden van MindCreatie. Je mag deze voorwaarden zien als bescherming. Een bescherming voor jou als cliënt en voor mij als eigenaar van MindCreatie. Bij MindCreatie vinden we duidelijkheid en heldere afspraken belangrijk.
1. Omschrijving uitgelegd
 • Coach: de persoon die de coaching sessies verzorgt.
 • Cliënt: de persoon die de coaching sessies volgt.
 • Coaching: het proces waarbij de coach de cliënt begeleidt bij het behalen van persoonlijke of professionele doelen.
2. Vertrouwen
 • Alle informatie die tijdens de coaching sessies wordt gedeeld, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.
 • De coach zal de privacy van de cliënt respecteren en alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Afspraken
 • De coach en de cliënt maken voorafgaand aan de coaching sessies afspraken over de doelen en verwachtingen van de coaching.
 • Afspraken worden tijdens de coaching sessies regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
4. Duur en frequentie van de coaching
 • De duur en frequentie van de coaching sessies worden voorafgaand aan de coaching afgesproken en vastgelegd.
 • Bij verhindering dient de cliënt de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders wordt de sessie in rekening gebracht
5. Tarieven en betaling
 • De tarieven voor de coaching sessies worden voorafgaand aan de coaching afgesproken en vastgelegd.
 • Betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
6. Aansprakelijkheid
 • De coach is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de coaching.
 • De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen keuzes en beslissingen.
7. Beëindiging van de coaching
 • De coaching kan op elk moment door de cliënt worden beëindigd.
 • De coach behoudt zich het recht voor om de coaching te beëindigen indien er sprake is van ongewenst gedrag of onbetaalde facturen.
8. Toepasselijk recht en geschillen
 • Op de coaching en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen de coach en de cliënt worden in eerste instantie geprobeerd op te lossen door middel van overleg. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de cliënt dat hij/zij deze heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.