Skip to content

Algemene verordening gegevensbescherming

Een AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een wettelijke vereiste voor elke website die persoonsgegevens verwerkt. Hieronder lees je hoe MindCreatie jouw persoonsgegevens verwerkt.
1. Verwerking van persoonsgegevens
 • De website van MindCreatie verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en/of cliënten.
 • Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.
2. Doeleinden van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Het verlenen van coaching diensten;
 • Het informeren van de cliënt over onze dienstverlening en aanbiedingen;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.
3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voor het verlenen van coaching diensten kan het volgende worden verwerkt:
 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Geboortedatum, geslacht, beroep;
 • Eventuele medische gegevens
4. Beveiliging van persoonsgegevens
 • De website MindCreatie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Deze maatregelen worden getest en geëvalueerd.
5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 • Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de betrokken persoon verstrekt aan anderen, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van de diensten van derde partijen, zoals een hosting provider en softwareleveranciers. Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging.
6. Bewaartermijn van persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt.
 • Bewaartermijnen kunnen per type persoonsgegeven verschillen. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na afloop van het coachingstraject.
7. Rechten van betrokkenen
 • Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Een verzoek tot uitoefening van deze rechten kan worden ingediend via info@mindcreatie.nl
8. Klachten
 • Indien betrokkenen een klacht hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens, kunnen zij contact opnemen met MindCreatie.
 • Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (authoriteitpersoonsgegevens.nl)